Publications

Export 9 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Jingjing An  [Clear All Filters]
2020
An, Jingjing, Da Yan, Siyue Guo, Yan Gao, Jinqing Peng, and Tianzhen Hong. "An improved method for direct incident solar radiation calculation from hourly solar insolation data in building energy simulation." Energy and Buildings 227 (2020) 110425.
An, Jingjing, Da Yan, Siyue Guo, Yan Gao, Jinqing Peng, and Tianzhen Hong. "An improved method for direct incident solar radiation calculation from hourly solar insolation data in building energy simulation." Energy and Buildings 227 (2020) 110425.
Salim, Flora D, Bing Dong, Mohamed Ouf, Qi Wang, Ilaria Pigliautile, Xuyuan Kang, Tianzhen Hong, Wenbo Wu, Yapan Liu, Shakila Khan Rumi, Mohammad Saiedur Rahaman, Jingjing An, Hengfang Deng, Wei Shao, Jakub Dziedzic, Fisayo Caleb Sangogboye, Mikkel Baun Kjærgaard, Meng Kong, Claudia Fabiani, Anna Laura Pisello, and Da Yan. "Modelling urban-scale occupant behaviour, mobility, and energy in buildings: A survey." Building and Environment 183 (2020) 106964.
Salim, Flora D, Bing Dong, Mohamed Ouf, Qi Wang, Ilaria Pigliautile, Xuyuan Kang, Tianzhen Hong, Wenbo Wu, Yapan Liu, Shakila Khan Rumi, Mohammad Saiedur Rahaman, Jingjing An, Hengfang Deng, Wei Shao, Jakub Dziedzic, Fisayo Caleb Sangogboye, Mikkel Baun Kjærgaard, Meng Kong, Claudia Fabiani, Anna Laura Pisello, and Da Yan. "Modelling urban-scale occupant behaviour, mobility, and energy in buildings: A survey." Building and Environment 183 (2020) 106964.