Integrated Design for High Performance Buildings

TitleIntegrated Design for High Performance Buildings
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsHong, Tianzhen, Cheng Li, Richard C. Diamond, Da Yan, Qi Zhang, Xin Zhou, Siyue Guo, Kaiyu Sun, and Jingyi Wang
LBNL Report Number

LBNL-6991E

Files: